Turbidite facies of Co To archipelago, northeast Vietnam

  • Nguyen Van Kieu Vietnam Petroleum Institute & AGH University of Science and Technology, Poland
  • Bui Viet Dung Vietnam Petroleum Institute
  • Bui Huy Hoang Vietnam Petroleum Institute
  • Nguyen Quang Tuan Vietnam Petroleum Institute
Keywords: Turbidite facies, deep- marine deposits, submarine fan, Co To archipelago, Thanh Lan island

Abstract

The paper presents a detailed facies analysis of the turbidite system of Co To formation in the Co To archipelago including the islands of Big Co To, Small Co To and Thanh Lan. Based on the analysis of sediment bedding, sediment structure and grain-sized trends, 7 sedimentary facies are recognised as a record of the principal modes of sediment deposition. The results show that the recurring development of sedimentary facies within the turbidite system in the Co To archipelago can be grouped into distinct facies associations (FA): slope with channels and slump deposit (FA1), basin floor fans with the common occurrence of inner fan-channel complex (FA2), middle-fan lobes (FA3) and outer-fan distal lobes (FA4). These facies associations represent the turbidite system with the extensive development of NE-SW submarine fan, along the islands of Thanh Lan, Small Co To and Big Co To.

References

Paul Weimer and Martin H. Link, Seismic facies and sedimentary processes of submarine fans and turbidite systems. Springer New York, 1991. DOI: 10.1007/978-1-4684-8276-8.

William McCaffrey and Benjamin Kneller, “Process controls on the development of stratigraphic trap potential on the margins of confined turbidite systems and aids to reservoir evaluation”, AAPG Bulletin, Vol. 85, No. 6, pp. 971 - 988, 2001. DOI: 10.1306/8626CA41-173B-11D7-8645000102C1865D.

Carlos H.L. Bruhn and Roger G. Walker, “Internal architecture and sedimentary evolution of coarse-grained, turbidite channel-levee complexes, Early Eocene Regência Canyon, Espírito Santo basin, Brazil”, Sedimentology, Vol. 44, No. 1, pp. 17 - 46, 1997. DOI: 10.1111/j.1365-3091.1997.tb00422.x.

Trần Văn Trị và Nguyễn Đình Uy, “Trầm tích SilurDevon ở rìa Tây Bắc vịnh Bắc Bộ và điều kiện thành tạo chúng”, Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật, tr. 55 - 65. Hà Nội, 1977.

Đặng Trần Huyên và nnk, “Địa tầng các trầm tích Phanerozoi ở Đông Bắc Bộ”,Lưu trữ Địa chất, Hà Nội, 2007.

Nguyễn Xuân Khiển, “Báo cáo trầm tích luận và tướng đá, cổ địa lý các thành tạo trầm tích màu đỏ JuraCreta và khoáng sản liên quan ở miền Bắc Việt Nam”,Hà Nội: Lưu trữ Địa chất, 2003.

Trần Văn Trị và Vũ Khúc,Địa chất và tài nguyên Việt Nam. Nhà xuất bản Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, 2011.

Đặng Mỹ Cung, “Đặc điểm thạch luận thành tạo turbidite hệ tầng Cô Tô (O-Sct) và ý nghĩa điạ động lực của chúng”, Luận án Tiến sĩ Địa chất, Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản, 2013.

Tống Duy Thanh và Vũ Khúc, Các phân vị địa tầng Việt Nam. Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội, 2005.

A.E. Dovjikov, “Địa chất miền Bắc Việt Nam - Bản thuyết minh cho Bản đồ địa chất miền Bắc Việt Nam”, 1965.

Trần Văn Trị, Nguyễn Đình Uy, Trần Đình Nhân và Đỗ Tuyết, “Tài liệu mới về cấu tạo địa chất quần đảo Cô Tô”, Tạp chí Địa chất, Số 105, tr. 1 - 4, 1972.

T.D. Thanh, T.H. Phuong, P. Janvier, N.H. Hung, N.T.T. Cuc, and N.T. Duong, “Silurian and Devonian in Vietnam - Stratigraphy and facies”, Journal of Geodynamics, Vol. 69, pp. 165 - 185, 2013. DOI: 10.1016/j.jog.2011.10.001.

Muhammad Aqqid Saparin, Mark Williams, Jan Zalasiewicz, Toshifumi Komatsu, Adrian Rushton, Hung Dinh Doan, Ha Thai Trinh, Hung Ba Nguyen, Minh Trung Nguyen, and Thijs R.A. Vandenbroucke, “Graptolites from silurian (Llandovery Series) sedimentary deposits attributed to a forearc setting, Co To formation, Co To archipelago, Northeast Vietnam”, Paleontological Research, Vol. 24, No. 1, pp. 26 - 40, 2020. DOI: 10.2517/2019PR003.

Nguyễn Xuân Tùng và Trần Văn Trị, Thành hệ địa chất và địa động lực Việt Nam. Nhà xuất bản Khoa học Kỹ thuật, 1992.

R.L. Folk, Petrology of sedimentary rocks. Hemphill Publishing Company, 1980.

Gary Nichols, Sedimentology and stratigraphy (2ndedition). Wiley-Blackwell, 2009.

Emiliano. Mutti and Ricci Lucchi, “Turbidites of the Northern Apennines: Introduction to facies analysis”, International Geology Review, Vol. 20, No. 2, pp. 125 - 166, 1978.

Emiliano Mutti, Turbidite sandstones. Agip, Istituto di Geologia, Università di Parma, 1992.

G. Shanmugam, L.R. Lehtonen, T. Straume, S.E. Syvertsen, R.J. Hodgkinson, and M. Skibeli, “Slump and debris-flow dominated upper slope facies in the Cretaceous of the Norwegian and Northern North Seas (61o- 67oN): Implications for sand distribution”, AAPG Bulletin, Vol. 78, No. 6, pp. 910 - 937, 1994.

G. Shanmugam and R.J. Moiola, "Submarine fans: Characteristics, models, classification, and reservoir potential", Earth-Science Reviews, Vol. 24, No. 6, pp. 383 - 428, 1988. DOI: 10.1016/0012-8252(88)90064-5.

Published
2021-08-12
How to Cite
Van Kieu, N., Viet Dung, B., Bui Huy, H., & Nguyen Quang , T. (2021). Turbidite facies of Co To archipelago, northeast Vietnam. Petrovietnam Journal, 7, 4 - 15. https://doi.org/10.47800/PVJ.2021.07-01
Section
Articles