Risk management and emergency response in petroleum activities

  • Phung Dinh Lieu Vietnam Petroleum Institute
  • Nguyen Minh Thai Vietnam Petroleum Institute
  • Bui Thi Le Anh Vietnam Petroleum Institute
Keywords: Risk management, emergency response, petroleum activities

Abstract

In implementing the Government’s regulation on safety management in petroleum activities, Petrovietnam has promulgated the Guidelines on risk management and emergency response in petroleum activities to facilitate the management, inspection, and evaluation of the compliance with the Government’s regulation by Petrovietnam subsidiaries and oil and gas contractors. The strong development of the oil and gas industry in Vietnam in recent years has led to an increase of hazards and relating risk factors, thus requiring the Guidelines to be updated with additional technical guidance. Safety management and risk control based on modern safety management model are receiving increased emphasis. The paper presents the results of revising, updating and improving the Guidelines on risk management and emergency response in petroleum activities in line with the current situation as well as with the Vietnamese and international regulations.

References

1. Thủ tướng Chính phủ. Ban hành Quy chế quản lý an toàn trong các hoạt động dầu khí. Quyết định số 41/1999/ QĐ-TTg. 8/3/1999.
2. Thủ tướng Chính phủ. Ban hành Quy định về quản lý an toàn trong hoạt động dầu khí. Quyết định số 04/2015/
QĐ-TTg. 20/1/2015.
3. Bộ Công Thương. Quy định công tác quản lý an toàn trong ngành Công Thương. Thông tư số 43/2010/TT-BCT.
29/12/2010.
4. Thủ tướng Chính phủ. Nghị định về an toàn công trình dầu khí trên đất liền. Nghị định số 13/2011/NĐ-CP.
11/2/2011.
5. Bộ Công Thương. Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mức rủi ro chấp nhận được trong đánh giá định lượng rủi ro cho các hoạt động dầu khí, xăng dầu, hóa chất và nhiệt điện. Thông tư số 50/2012/TT-BCT. 28/12/2012.
6. Thủ tướng Chính phủ. Ban hành quy chế bảo đảm an toàn hệ thống đường ống vận chuyển khí trên đất liền. Quyết định số 46/2004/QĐ-TTg. 26/3/2004.
7. Bộ Công Thương. Quy định về quản lý an toàn trong lĩnh vực khí dầu mỏ hóa lỏng. Thông tư số 41/2011/TT-BCT.16/12/2011.
8. Thủ tướng Chính phủ. Quyết định về việc ban hành Quy chế khai thác dầu khí. Quyết định số 84/2010/QĐ-TTg.15/12/2010.
9. Thủ tướng Chính phủ. Quyết định về việc ban hành Quy chế hoạt động ứng phó sự cố tràn dầu. Quyết định số 02/2013/QĐ-TTg. 14/1/2013.
10. Thủ tướng Chính phủ. Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu
và khí dầu mỏ hóa lỏng. Nghị định số 97/2013/NĐ-CP.27/8/2013.
11. Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. Sổ tay hệ thống quản lý Sức khỏe - An toàn - Môi trường. 2004.
12. ISO. Risk management - Principles and guidelines. ISO 31000:2009. 2009.
13. Norsok Standard Z-013. Risk and emergency preparedness assessment (3rd edition). 2010.
14. Nguyễn Thanh Thái và nnk. Nghiên cứu xây dựng dự thảo tiêu chuẩn rủi ro chấp nhận được phục vụ cho việc đánh giá định lượng rủi ro các công trình dầu khí ở Việt Nam. Viện Dầu khí Việt Nam. 2010.
15. Quốc hội. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dầu khí. Luật số 10/2008/QH12. 3/6/2008.
16. Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. Hướng dẫn quản lý rủi ro và ứng cứu khẩn cấp. 2002.
17. Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. Kế hoạch ứng cứu khẩn cấp. 2014.
18. Quốc hội. Luật Dầu khí. 1993.
19. Quốc hội. Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Dầu khí. Luật số 19/2000/QH10. 9/6/2000.
20. Võ Vân Hạnh và nnk. Rà soát cập nhật Quy chế quản lý an toàn trong các hoạt động dầu khí. Viện Dầu khí Việt Nam. 2013.
21. Elsevier. Process safety management. 2005.
22. GL Noble Denton. Review and comparison of petroleum safety regulatory regimes for the commission for energy regulation. 2010.
23. Health and Safety Executive (HSE). Fire, explosion and risk assessment topic guidance. 2003; 1.
24. Health and Safety Executive (HSE). Guidance on risk assessment for offshore installations. 2006.
25. International Association of Drilling Contract (IADC). Appendix 1 to health, safety and environment case guidelines. 2014; 3.5.
Published
2017-02-27
How to Cite
Dinh Lieu, P., Minh Thai, N., & Thi Le Anh, B. (2017). Risk management and emergency response in petroleum activities. Petrovietnam Journal, 2, 62 - 68. https://doi.org/10.25073/petrovietnam journal.v2i0.130
Section
Articles

Most read articles by the same author(s)