Research, analysis and evaluation of radioactive pollution levels in oil and gas exploitation activities in Bach Ho field

  • Hoang Anh Tuan Vietnam Petroleum Institute
  • Tran Ngoc Dung Vietnam Petroleum Institute
  • Hoang Linh Lan Vietnam Petroleum Institute
  • Nguyen Tan Hoa Vietnam Petroleum Institute
  • Le Quang Hung Vietnam Petroleum Institute
  • Ta Quang Minh Vietnam Petroleum Institute
  • Nguyen Khanh Toan Vietnam Petroleum Institute
  • Nguyen Ba Tien Institute for Technology of Radioactive and Rare Elements
Keywords: Radioactive pollution, radioactive isotopes, decay, radiation, oil sludge, mining wastewater, oil residue, drilling mud, WHP-3, Bach Ho field

Abstract

Sealed radioactive sources and devices emitting ionising radiation have been used extensively in the oil and gas industry. In addition, the waste from oil and gas production, such as oil sludge, oil residue, waste water, drill cuttings, and drilling mud, is a source of radioactive pollution, causing serious impact on the environment if it is not detected and properly treated. The article analyses and assesses the levels of radioactive contamination in waste samples and the working environment in Bach Ho field, Cuu Long basin on the continental shelf of Vietnam.

References

1. International Atomic Energy Agency (IAEA). Radiation protection and management of radioactive waste in the oil and gas industry. Safety reports Series. 2003; 34.
2. Bộ Khoa học và Công nghệ. Chất lượng nước - Lấy mẫu - Hướng dẫn lấy mẫu nước thải. Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5999-1995.
3. Bộ Khoa học và Công nghệ. Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về mạng lưới quan trắc và cảnh báo phóng xạ môi trường Quốc gia. Quy chuẩn Việt Nam QCVN 10:2013/BKHCN.
4. Bộ Khoa học và Công nghệ. Chất lượng nước – Xác định nồng độ hoạt độ của các nuclit phóng xạ - Phương pháp phổ gamma độ phân giải cao. Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7175:2011.
5. Bộ Khoa học và Công nghệ. Dầu mỏ và sản phẩm dầu mỏ - Phương pháp lấy mẫu thủ công. Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6777:2007.
6. Bộ Khoa học và Công nghệ. Chất lượng nước - Lấy mẫu. Phần 13: Hướng dẫn lấy mẫu bùn nước, bùn nước thải và bùn liên quan. Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6663-13: 2000.
7. Bộ Khoa học và Công nghệ. Chất lượng nước - Lấy mẫu. Phần 15: Hướng dẫn bảo quản và xử lý mẫu bùn và trầm tích. Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6663-15: 2004.
8. Bộ Khoa học và Công nghệ. An toàn bức xạ - Miễn trừ khai báo, đăng ký và xin giấy phép an toàn bức xạ. Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6870: 2001.
9. Bộ Khoa học và Công nghệ. An toàn bức xạ - Giới hạn liều đối với nhân viên bức xạ và dân chúng. Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6866:2001.
10. Bộ Khoa học và Công nghệ. Nồng độ khí Radon trong nhà - Mức quy định và yêu cầu chung về phương pháp đo. Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7889:2008.
11. Bộ Khoa học và Công nghệ. An toàn bức xạ - Quản lý chất thải phóng xạ - Phân loại chất thải phóng xạ. Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6868:2001.
Published
2017-04-24
How to Cite
Anh Tuan, H., Ngoc Dung, T., Linh Lan, H., Tan Hoa, N., Quang Hung, L., Quang Minh, T., Khanh Toan, N., & Ba Tien, N. (2017). Research, analysis and evaluation of radioactive pollution levels in oil and gas exploitation activities in Bach Ho field . Petrovietnam Journal, 4, 60 - 65. https://doi.org/10.25073/petrovietnam journal.v4i0.149
Section
Articles

Most read articles by the same author(s)