A study of the geochemical characteristics of Phu Khanh basin

  • Nguyen Thi Tuyet Lan
  • Nguyen Thu Huyen
  • Nguyen Thi Thanh
  • Le Hoai Nga
  • Ho Thi Thanh
  • Phi Ngoc Dong
Keywords: -

Abstract

Studies of the deep water part of Phu Khanh basin were previously limited because no drilling activities had been carried out at the time. However, the discovery of oil in Miocene carbonate reservoir at 124 CMT-1X well in 2008 has encouraged oil and gas exploration activities as it proves the basin’s petroleum potential. In this article, the authors studied the presence of source rocks and the relationship between crude oil and source rocks in Phu Khanh basin, and forecasted the petroleum potential, the history of HC generation and migration from source rocks to reservoirs or structures as well as the existence of petroleum accumulations.

References

Nguyễn Hiệp. Địa chất và Tài nguyên Dầu khí Việt Nam. Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật. 1/2007. 550 trang

Nguyễn Mạnh Hùng. Nghiên cứu cấu trúc địa chất và tiềm năng dầu khí bể Phú Khánh trên cơ sở tài liệu địa chất, địa vật lý. 2011. Lưu trữ tại Viện Dầu khí Việt Nam.

Plain. Geological final well report of 124-CMT-1X and 124-HT-1X. Lưu trữ tại Viện Dầu khí Việt Nam. 2007.

Douglas Waples. A manual for source rock evaluation using petroleum systems concepts. 1997.

Douglas Waples. A manual for source rock evaluation using petroleum systems concepts. 1997: P. 54 - 60.

Douglas Walpes. Time and temperature in petroleum formation application of Lopatin’s method to petroleum exploration of “The American Association of Petroleum geologists”. Bulletin. 6/1980; 64(6): p. 916 - 926.

ENRECA project. Integrated analysis and modelling of geological basins in Vietnam and an assessment of their hydrocarbon potential - First phase: Phu Khanh basin. Báo cáo tổng kết pha 1. Lưu trữ tại Viện Dầu khí Việt Nam.

Hoàng Đình Tiến, Nguyễn Thúy Quỳnh. Đặc điểm địa hóa các bể trầm tích thềm lục địa Việt Nam. Tạp chí Dầu khí số 7/2003.

Jorgen A. Bojesen Koefoed. Organic geochemistry and petrology in petroleum exploration - Basic organic sedimentology and introduction to the use of organic geochemical screening tools and biological marker technique. 2002.

Nguyễn Huy Quý và nnk. Nghiên cứu cấu trúc địa chất và địa động lực làm cơ sở đánh giá tiềm năng dầu khí ở các vùng biển sâu và xa bờ của Việt Nam. Báo cáo tổng kết Đề tài KC-09-06-2005. Lưu trữ tại Viện Dầu khí Việt Nam.

Akihiko Okui, 2011. Geochemical analyses result on oil seep samples.

A.Okui, Y.Yokoyama, K.Yokoi. Higher-plant biomarkers in Oilsfrom Southeast Asia. Res. Org. Geochem. 1998; 13: p. 5 - 12.

K.E.Peters, C.C.Walters, J.M.Moldowan. The biomarker guide: Biomarkers and isotopes in petroleum systems and earth history. Cambridge University. 2005; 700.

Trịnh Xuân Cường và nnk. Xây dựng chương trình, kế hoạch khảo sát điều tra tài nguyên dầu khí vùng biển và thềm lục địa Việt Nam giai đoạn 2009 - 2015, định hướng đến 2025. 2009. Lưu trữ tại Viện Dầu khí Việt Nam.

Published
2013-03-29
How to Cite
Lan, N. T. T., Huyen, N. T., Thanh, N. T., Nga, L. H., Thanh, H. T., & Dong, P. N. (2013). A study of the geochemical characteristics of Phu Khanh basin. Petrovietnam Journal, 3, 13-20. Retrieved from https://pvj.vn/index.php/TCDK/article/view/646
Section
Articles

Most read articles by the same author(s)