Simulation of oil spill scenarios in the South-East coastal zone of Viet Nam

  • Du Van Toan
  • Nguyen Quoc Trinh
Keywords: -

Abstract

The risk of environmental disasters related with the spilling of oil products into the sea forces the development of high-quality oil spill simulation and prediction system. In an worst-case scenario, only 48 hours after an oil spill occurs, with the speed of the north-east wind being 7 m/s, the entire Southeast coastal area of Viet Nam will be affected, resulting in great economic losses and serious damages to the marine environment. The article presents the method of simulation of the oil spreading and fate in the sea that integrates the results of meteorological, oceanographic and oil spill modeling. The oil spill numerical simulation system could facilitate more effective and timely short term planning of oil spill recovery operations.

References

Nguyễn Đình Dương và nnk. Ô nhiễm dầu trên vùng biển Việt Nam và Biển Đông. Mã số: KC.09.22/06-

Báo cáo tổng kết Đề tài thuộc Chương trình cấp Nhà nước KC 09/06-10 “Khoa học và công nghệ biển phục vụ phát triển bền vững kinh tế - xã hội”. 2010.

Nguyễn Quốc Trinh, Nguyễn Minh Huấn, Phùng Đăng Hiếu, Dư Văn Toán. Mô phỏng lan truyền dầu trong sự cố tràn dầu trên vịnh Bắc Bộ bằng mô hình số trị. Tạp chí Khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội. Khoa học Tự nhiên và Công nghệ. 2013; 29(1S): P. 168 - 178.

Trần Thế Loan. Báo cáo về ô nhiễm dầu vùng ven biển Việt Nam. Dự án “Kiểm kê, đánh giá mức độ tổn thương môi trường biển” (thuộc “Đề án tổng thể về điều tra cơ bản và quản lý tài nguyên - môi trường biển đến năm 2010, tầm nhìn đến năm 2020”). 2011.

Phùng Chí Sỹ. Nghiên cứu đề xuất biện pháp phòng ngừa và phương án ứng phó sự cố tràn dầu mức I tại Tp. Đà Nẵng. Báo cáo đề tài của Phân viện Nhiệt đới và Môi trường Quân sự, Trung tâm Khoa học Kỹ thuật và Công nghệ Quân sự, Tp. Hồ Chí Minh. 2005.

Dư Văn Toán. Bảo vệ môi trường biển. Sách Bảo vệ môi trường. Đại học Quốc gia Hà Nội. 2005.

Nguyễn Quốc Trinh. Nghiên cứu chế độ động lực và môi trường vùng biển Đông Nam Bộ. Luận văn Thạc sỹ, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội. 2008.

Zygmunt Kowalik, Tadepalli Satyanarayana Murty. Numerical modeling of ocean dynamics. World Scientics. 1993.

J.R.Garrat. Review of drag coefficients over oceans and continents. Monthly Weather Review. 1997; 105: p. 915 - 929.

Mase Hajime, Takayama Tomotsuka, Kunitomi Shoji, Mishima Toyoaki. Multi-directional spectral wave transformation model including diffraction effect. Japan Society of Civil Engineers. 1999; 628: p. 177 - 187.

G.S.Reddy, M.Brunet. Numerical prediction of oil slick movement in Gabes Estuary. Transoft International EPINAY/SEINE, Cedex, France. 2005.

Published
2013-08-30
How to Cite
Toan, D. V., & Trinh, N. Q. (2013). Simulation of oil spill scenarios in the South-East coastal zone of Viet Nam. Petrovietnam Journal, 8, 52-57. Retrieved from https://pvj.vn/index.php/TCDK/article/view/698
Section
Articles

Most read articles by the same author(s)