Public management of petroleum: Practices and issues

  • Nguyen Hong Minh Vietnam Petroleum Institute
Keywords: Public management of petroleum, oil and gas contract, production sharing contract, national oil company, petroleum law

Abstract

From the public petroleum management models, the article points out the typical features of this type of management, namely: i) attracting foreign investment through design and financial terms of petroleum contracts; ii) management of production sharing contracts; and iii) participation of national oil companies (NOC) in these management processes. On the basis of analysing the experiences of some countries in the world in public management of petroleum, this article analyses the current situation of public management of petroleum in Vietnam, highlights some limitations and proposes orientations for revision of the Petroleum Law.

References

Nguyễn Hồng Minh, “Hoàn thiện thể chế để ngành Dầu khí Việt Nam tiếp tục phát triển”, Tạp chí Năng lượng Việt Nam, 2018.

Nguyễn Hồng Minh, “Nghị quyết số 55-NQ/TW và định hướng chiến lược đối với ngành Dầu khí Việt Nam”, Tạp chí Dầu khí, Số 7, trang 14 - 18, 2020.

Đoàn Văn Thuần, “Quản lý nhà nước về dầu khí tại một số quốc gia trên thế giới. Bài trình bày tại Hội thảo về sửa đổi Luật Dầu khí, do Liên hiệp các Hội khoa học - kỹ thuật tổ chức”, 20/12/2021.

Phạm Kiều Quang và Đoàn Văn Thuần, “Kinh nghiệm hoạt động dầu khí thượng nguồn của một số nước trong khu vực”, Tạp chí Dầu khí, Số 7, trang 74 - 84, 2009.

Trần Ngọc Toản, “Quản lý nhà nước về dầu khí: Kinh nghiệm của Indonesia”, Tạp chí Năng lượng Việt Nam, 2015.

Barbara Doric and Vlado Dimovski “Managing petroleum sector performance - a sustainable administrative design”, Economic Research, Vol. 31, No. 1, pp. 119 - 138, 2018. DOI: 10.1080/1331677X.2017.1421995.

Trần Ngọc Toản, “Ngành dầu khí Indonesia sau Luật Dầu khí sửa đổi năm 2001”, Tạp chí Dầu khí, Số 8, trang 47 - 51, 2005.

Indra Overland, “Noway: Public debate and the management of petroleum resources and revenues”, 2017. [Online]. Available: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-60627-9_13.

Petronas, “Petronas procedures and guidelines for upstream activities 4.1”, 2021. [Online]. Available: https://platinum.petronas.com/ppgua/pages/ppgua.aspx.

Bộ Công Thương, “Bộ Công Thương lấy ý kiến góp ý dự thảo Luật Dầu khí (sửa đổi)”, 24/9/2021.

BCG, “Báo cáo tư vấn của BCG cho PVN”, 2014.

Hoàng Thị Đào và Nguyễn Thu Hà, “Mô hình tổ chức quản lý hoạt động dầu khí thượng nguồn của Petronas”, Tạp chí Dầu khí, Số 2, trang 53 - 61, 2020.

Published
2022-01-24
How to Cite
Nguyen , H. M. (2022). Public management of petroleum: Practices and issues. Petrovietnam Journal, 1, 56 - 62. https://doi.org/10.47800/PVJ.2022.01-03
Section
Articles