Developing oil spill response plan for Quang Nam province

  • Tran Phi Hung Vietnam Petroleum Institute
  • Nguyen Khanh Toan Vietnam Petroleum Institute
  • Thai Cam Tu Vietnam Petroleum Institute
Keywords: Oil spill incident, oil spill model, oil spill response, environmental sensitivity maps, environmental sensitivity index, Quang Nam province

Abstract

Quang Nam is a coastal province with 126km shoreline. It has many kinds of natural resources and is well known for its Cu Lao Cham - Hoi An World Biosphere Reserve. An oil spill response plan for Quang Nam has been set up on the basis of data collection and assessment of the province’s natural resources, shoreline status, risks of oil spill and response resources. The results of the study include environmental sensitivity maps, priority zoning map for response activities and oil spill response plan for 06 coastal districts of Quang Nam.

References

1. Liên đoàn Địa chất miền Nam. Địa mạo động lực và biến đổi đường bờ dải ven biển từ Hòn Sơn Trà (Đà Nẵng) đến mũi Kê Gà (tỉnh Bình Thuận). 2009.
2. Viện Hải dương học. Hiện trạng san hô khu vực biển mũi Bàn Than, huyện Núi Thành và vấn đề quản lý, bảo vệ, phục hồi để khai thác bền vững. 2008.
3. Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam. Hiện trạng và quy hoạch phát triển du lịch tỉnh Quảng Nam đến năm 2015. 2012.
4. Trung tâm Tư vấn, Chuyển giao Công nghệ Nguồn lợi Thủy sinh và Môi trường. Nguồn lợi sinh vật vùng biển từ Bình Thuận đến Đà Nẵng. 2010.
5. Viện Hải dương học. Kế hoạch hành động đa dạng sinh học tỉnh Quảng Nam đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020. 2011.
6. Uỷ ban Nhân dân huyện Núi Thành. Tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2012 và 6 tháng đầu năm 2013 của huyện Núi Thành.
7. Viện Hải dương học. Đa dạng sinh học và chất lượng môi trường khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm giai đoạn 2004 - 2008. 2008.
8. RC Consultants, Na Uy. Chỉ số nhạy cảm môi trường, thứ tự ưu tiên và các bản đồ nhạy cảm/ưu tiên cho các trường hợp tràn dầu và kế hoạch ứng cứu tràn dầu. 1998.
9. National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA). Environmental sensitivity index guidelines version 3.0. NOAA Technical Memorandum NOS OR&R 11. 2002.
10. Lê Thị Xuân Lan và nnk. Đánh giá xu thế biến động của mực nước triều vùng biển miền Trung. 2013.
11. Cục Thống kê tỉnh Quảng Nam. Niên giám thống kê huyện Núi Thành. 2012.
12. Cục Thống kê tỉnh Quảng Nam. Niên giám thống kê huyện Duy Xuyên. 2012.
13. Cục Thống kê tỉnh Quảng Nam. Niên giám thống kê thành phố Hội An. 2012.
14. Cục Thống kê tỉnh Quảng Nam. Niên giám thống kê tỉnh Quảng Nam. 2012.
15. Cục Thống kê tỉnh Quảng Nam. Niên giám thống kê tỉnh Quảng Nam. 2012.
16. Phạm Thược và nnk. Ða dạng sinh học vùng biển Nam Việt Nam và những dịnh huớng cho sự phát triển bền vững. 2005.
17. Công ty TNHH MTV Dầu khí Tp. Hồ Chí Minh. Tiêu chuẩn cơ sở TCCS 03:2010/SP: Nhiên liệu diesel (DO). 2010.
18. Ban quản lý Khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm. http://culaochammpa.com.vn.
Nguyên tắc xây dựng bản đồ nhạy cảm môi trường
Published
2015-09-28
How to Cite
Tran, P. H., Nguyen, K. T., & Thai, C. T. (2015). Developing oil spill response plan for Quang Nam province. Petrovietnam Journal, 9, 53 - 59. Retrieved from https://pvj.vn/index.php/TCDK/article/view/797
Section
Articles