An assessment of the potential of offshore wind power services market and opportunities for oil and gas service companies to 2030

  • Nguyen Thu Ha Vietnam Petroleum Institute
  • Vu Tuyet Vy Vietnam Petroleum Institute
  • To Minh Hieu Vietnam Petroleum Institute
Keywords: Petroleum technical services, offshore wind power

Abstract

In the context of energy transition, major oil and gas companies (such as Total, BP, Equinor, Shell, Eni, Petronas, and Osted, etc.)  have diversified their investment portfolios with new energy projects, including those in offshore wind power.

Resolution No. 55-NQ/TW dated 11 February 2020 of the Politburo on the orientation of Vietnam's national energy development strategy to 2030, vision to 2045 sets the target: the proportion of renewables in the total primary energy supply will reach about 15-20% by 2030; and 25 - 30% by 2045. For wind power, priority should be given to development in accordance with the ability to ensure system safety with reasonable electricity prices; and formulation of supporting policies and breakthrough mechanisms for offshore wind power development in association with the implementation of the Vietnam Maritime Strategy.

The paper focuses on assessing the potential market size for wind power services to 2030 and evaluating the possibility of diversification to include the offshore wind power supply chain of Petrovietnam’s service companies.

References

Phan Thanh Tùng, Vũ Chi Mai, và Angelika Wasielke, “Tình hình phát triển điện gió và khả năng cung ứng tài chính cho các dự án ở Việt Nam”, Dự án Năng lượng Gió GIZ, 2012.

Đặng Thị Hải Linh, Hoàng Xuân Cơ, Tạ Văn Đa, Nguyễn Thu Hà, Đinh Mạnh Cường, Trịnh Thị Mai và Trần Thanh Phong, “Nghiên cứu một số điều kiện phát triển điện gió tại Việt Nam trên cơ sở dự án Nhà máy Phong Điện I - Bình Thuận”, Tạp chí Khoa học Các khoa học Trái đất và Môi trường, Tập 32, Số 1S, 2016.

Aurélien Agut, Trần Trương Hân, Vũ Chi Mai, và Peter Cattelaens, “Hướng dẫn đầu tư điện gió tại Việt Nam: Tập 1 - Phát triển dự án”, Bộ Công Thương (MOIT)/GIZ Dự án hỗ trợ mở rộng quy mô điện gió tại Việt Nam, 2016.

John Tran, M.K. Balaji, Divina Nidhiprabha, Aaron Daniels, Bùi Ngọc Tuấn, và Boonrod Yaowapruek, “Hướng dẫn đầu tư điện gió tại Việt Nam: Tập 2 - Huy động vốn cho dự án”, Bộ Công Thương (MOIT)/GIZ Dự án hỗ trợ mở rộng quy mô điện gió tại Việt Nam, Sáng kiến Khuyến khích Đầu tư Tư nhân vào Năng lượng sạch của Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (PFAN - Asia), 2016.

Sáng kiến Chuyển dịch Năng lượng Việt Nam (VIET SE), “Các kịch bản phát triển điện gió ở Việt Nam đến năm 2030”, 2019.

Sáng kiến Chuyển dịch Năng lượng Việt Nam (VIET SE), “Khuyến nghị chính sách phát triển điện gió ngoài khơi ở Việt Nam”, 2020.

World Bank, “Lộ trình điện gió ngoài khơi cho Việt Nam”, 2021.

Ban Chấp hành Trung ương, “Định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”, Nghị quyết số 55-NQ/TW, 11/2/2020.

Bộ Công Thương, Dự thảo Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (Quy hoạch điện VIII), 2022.

Thủ tướng Chính phủ, “Cơ chế hỗ trợ phát triển các dự án điện gió tại Việt Nam”, Quyết định số 37/2011/QĐ-TTg, 29/6/2011.

Thủ tướng Chính phủ, “Sửa đổi bổ sung một số điều trong Quyết định số 37/2011/QĐ-TTg ngày 29/6/2011 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế hỗ trợ phát triển các dự án điện gió tại Việt Nam”, Quyết định 39/2018/QĐ-TTg, 10/9/2018.

Bộ Công Thương, “84 dự án điện gió kịp vận hành thương mại với tổng công suất hơn 3.980 MW”, 3/11/2021. [Trực tuyến]. Địa chỉ: https://moit.gov.vn/tin-tuc/phat-trien-nang-luong/84-du-an-dien-gio-kip-van-hanh-thuong-mai-voi-tong-cong-suat-hon-3.980-mw.html.

Mohammed Rafiq and Pervaiz K. Ahmed, “Using the 7Ps as a generic marketing mix: An exploratory survey of UK and European marketing academics”, Marketing Intelligence & Planning, Vol. 13, No. 9, pp. 4 - 15, 1995. DOI: 10.1108/02634509510097793

Published
2022-04-18
How to Cite
Nguyen, T. H., Vu, T. V., & To, M. H. (2022). An assessment of the potential of offshore wind power services market and opportunities for oil and gas service companies to 2030. Petrovietnam Journal, 3, 35 - 44. https://doi.org/10.47800/PVJ.2022.03-05
Section
Articles