Đặc điểm các phát hiện và triển vọng dầu/bitum trên đất liền Việt Nam

  • Trinh Xuan Cuong Petrovietnam
Keywords: Oil show, bitumen, onshore, asphalt, Nui Lich, Nam Un, Sai Luong, An Chau, Thi Nai

Abstract

Based on integrated geological and geophysical data as well as the analysis results of samples gathered through many periods from 1910 up to now, it is concluded that there are many onshore areas in Vietnam with direct shows of oil/bitumen and certain sediments containing source rocks of high potential of oil and gas generation. However, their oil and gas distribution and potential are a big question mark since prospecting and exploration activities are still at a preliminary level. Further studies need to be continued to make and select effective plans as well as to extent exploration activities and evaluation of oil potential for interested areas.

References

1. Direstion des mins, servi cesdes mins. La question du petrole au Tokin et dans le reste de Indochina. 1922.
2. S.K.Kitovanhi. Triển vọng về dầu lửa và khí thiên nhiên ở Việt Nam. 1961.
3. Ngô Thường San. Cấu trúc địa chất và triển vọng dầu khí Bắc vùng trũng An Châu. 1966.
4. Pierre Viennot. Etude du gisement petroliére de Yên Bái et de sesebvirons (Tonkin). 1925.
5. Nguyễn Quang Hạp. Công tác nghiên cứu địa chất và triển vọng dầu khí vùng Đông Bắc Việt Nam. 1965.
6. Ngô Thường San. Cấu trúc địa chất và triển vọng chứa dầu vùng trũng An Châu. 1968.
7. Ngô Thường San. Báo cáo tổng kết cấu trúc địa chất và triển vọng chứa dầu của trũng An Châu. 1970.
8. Ngô Thường San. Cấu trúc địa chất và triển vọng chứa dầu vùng trũng An Châu. 1970.
9. I.A.Gốpxép. Địa chất của cấu tạo Chũ, vùng trũng An Châu. 1969.
10. Nguyễn Quang Hạp. Công tác lập sơ đồ cấu tạo 1:200.000 vùng trũng An Châu. 1971.
11. A.E.Дoвжикoва. Геология севернoгo Вьетнамa. 1965.
12. V.N.Kisliakov. Cấu trúc địa chất và triển vọng chứa dầu mỏ, khí đốt của Miền võng Hà Nội. 1970.
13. Nguyễn Vĩnh. Báo cáo theo kết quả công tác lập bản đồ tìm kiếm tỷ lệ 1/200.000 tờ Yên Bái. Tổng cục Địa chất. 1973.
14. Nguyễn Giao. Cấu trúc địa chất và triển vọng dầu khí trầm tích Đệ Tam vùng Đồng bằng sông Cửu Long. 1983.
15. Phan Huy Quynh. Kết quả khảo sát địa chất ở Đầm Thị Nại, thị xã Quy Nhơn. 1980.
16. Hoàng Minh Hải. Kết quả khảo sát thực địa các điểm lộ khí ở hai tỉnh Thanh Hóa và Thái Bình. 2000.
17. Đỗ Văn Hãn. Tổng kết công tác nghiên cứu địa chất dầu khí vùng trũng An Châu. Đoàn địa chất 36C. 1977.
18. Đỗ Văn Hãn. Nghiên cứu địa chất dầu khí dải Sơn La - Ninh Bình. Viện Dầu khí Việt Nam. 1980.
19. Đỗ Văn Hãn. Nghiên cứu đá phiến dầu vùng Nậm Ún - Sài Lương. Viện Dầu khí Việt Nam. 1981.
20. Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. Địa chất và tài nguyên Dầu khí Việt Nam. Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật. 2007.
21. Ngô Xuân Vinh. Đánh giá tiềm năng sinh và chứa dầu khí các đối tượng carbonat tuổi Paleozoic đã phát hiện thuộc phạm vi phía Bắc Việt Nam. Viện Dầu khí Việt Nam. 2008.
22. Phan Trung Điền. Sự phân bố và đánh giá triển vọng dầu khí của quá trình thành tạo địa chất trước Cenozoic thềm lục địa Việt Nam. 1995
23. Phương Văn Hạc và nnk. Báo cáo tổng kết cấu tạo địa chất vùng Nà Mò. 1971.
24. Phan Trung Điền. Báo cáo kết thúc Đề án hợp tác Việt Nam - Đan Mạch, Pha II "Phân tích và mô hình bể Cenozoic Sông Hồng”. 2000.
25. Bùi Đình Phương. Tổng hợp tài liệu địa chất, địa vật lý đã có nhằm đánh giá tiềm năng dầu khí của các trầm tích trước Cenozoic Việt Nam. 1988.
26. Đỗ Văn Lưu. Đánh giá tiềm năng dầu khí bể trầm tích Huế - Quảng Đà. Viện Dầu khí Việt Nam. 1994.
27. Đoàn Thiện Tích. Kết quả nghiên cứu tầng sinh dầu và chứa dầu vùng trũng An Châu, khối Bắc Sơn. 1973.
28. Đoàn Thiện Tích. Kết quả nghiên cứu tầng sinh dầu trong cổ sinh giữa và trên khối Bắc Sơn (báo cáo thông tin). 1971.
29. Đoàn Thiện Tích. Báo cáo kết quả nghiên cứu tầng sinh dầu và chứa dầu vùng trũng An Châu và khối Bắc Sơn. 1973.
30. Lê Như Tiêu. Điểm lộ dầu Vĩnh Linh - Quảng Trị. 1998.
31. Lê Văn Dung. Điều tra, đánh giá sơ bộ khí nông ở Việt Nam (Miền võng Hà Nội và Đồng bằng Thanh - Nghệ Tĩnh). 2003.
32. Phạm Quang Trung. Công tác khảo sát thực địa đảo Bạch Long Vĩ, Đồ Sơn, Kiến An, núi Con Voi và đảo Cát Bà. 1998.
33. Phạm Quang Trung. Khảo sát, nghiên cứu điểm lộ dầu khí khu vực Đầm Thị Nại - Quy Nhơn. 2004.
34. I.A.Rezanov, Nguyễn Cần, Nguyễn Thế Thôn. Những nét lịch sử cơ bản của phát triển địa hình và tân kiến tạo miền Bắc Việt Nam. Tập san Địa chất. 1965.
35. Vũ Trụ. Nghiên cứu, đánh giá tiềm năng đá dầu ở trũng Hoành Bồ - Quảng Ninh. 2002.
Published
2017-02-27
How to Cite
Cuong, T. X. (2017). Đặc điểm các phát hiện và triển vọng dầu/bitum trên đất liền Việt Nam . Petrovietnam Journal, 2, 18 - 24. https://doi.org/10.25073/petrovietnam journal.v2i0.122
Section
Articles